Galerie Simon Nolte
Konzeption & Design: Mitja Eichhorn